Thông báo pháp lý

Thông báo pháp lý này áp dụng với trang web này và tên miền của ZEISS. Thông báo này không áp dụng cho các trang web và tên miền của các công ty thuộc ZEISS, chẳng hạn như các công ty có thông tin pháp lý đã sửa đổi theo quy định của luật pháp quốc gia. Do đó, hãy lưu ý đọc thông báo pháp lý của tất cả các trang web ZEISS mà bạn truy cập hoặc của các chương trình mà bạn sử dụng.

Trong một số trường hợp, các trang web của ZEISS cũng chứa đường liên kết dẫn đến trang web của bên thứ ba, các công ty không thuộc ZEISS, mà các thông báo pháp lý này không áp dụng.

Thông tin được đăng tải theo tên miền của ZEISS có thể chứa nội dung tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ chưa được quảng cáo hoặc công khai tại quốc gia của bạn. Những thông tin như vậy không ngầm định rằng về sau, ZEISS sẽ cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tại quốc gia của bạn. Nếu cần, bạn có thể liên hệ với đơn vị bán hàng cấp khu vực của chúng tôi và đơn vị sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn thông tin về tình trạng sẵn hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ này. Các sản phẩm và dịch vụ xuất hiện trên trang web của chúng tôi không đồng nghĩa với việc chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ đó.

Đối với phần mềm được miễn phí tải xuống, nếu có, ZEISS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do người dùng tải xuống hoặc sử dụng phần mềm đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi tải xuống và sử dụng phần mềm. ZEISS tuyệt đối không chịu trách nhiệm pháp lý hay bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi ZEISS cố tình hoặc mắc sơ suất nghiêm trọng.

Ở một số nơi, chúng tôi đề cập và chèn đường liên kết dẫn đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi chỉ làm vậy khi chúng tôi hoàn toàn tin vào thái độ nghiêm túc của nhà cung cấp liên quan. Tuy nhiên, ZEISS không chịu trách nhiệm về các quy định bảo vệ dữ liệu hay nội dung trên các trang web này và không chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề này.

ZEISS sở hữu và có toàn quyền đối với nội dung và cách trình bày trên các trang web của ZEISS. Tài sản trí tuệ trên các trang web và thương hiệu của chúng tôi là những hạng mục được bảo vệ. Nội dung bằng chữ, hình ảnh và đồ họa trên các trang web của chúng tôi, cũng như bố cục của các nội dung đó, v.v. hoạt ảnh và phần mềm đều được bảo vệ theo luật bản quyền và luật bảo vệ khác. Chúng tôi nghiêm cấm hành vi sao chép, trình bày hoặc phát lại toàn bộ hay một phần nội dung trừ khi được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Trang web này không cấp bất kỳ giấy phép nào để sử dụng tài sản trí tuệ. ZEISS có quyền thay đổi, tạm dừng hoặc đóng các trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Mặc dù đã biên soạn cẩn thận nội dung trang web, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hoàn chỉnh của nội dung đó, cũng như quyền truy cập không gián đoạn vào nội dung đó. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại gián tiếp hoặc trực tiếp, bao gồm mất thu nhập phát sinh do sử dụng trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến thông tin đăng tải trên trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi thông tin được cung cấp hoặc bổ sung vào thông tin đó bất kỳ lúc nào.


© Carl Zeiss AG – Lần sửa đổi gần nhất: Tháng 4 năm 2016